Γκούρα - Πρακτικό 1943

Τον Απρίλιο του 1943

Απόφασις

Της ανωτέρω επιτροπής μετά του Κοινοτικού Συμβουλίου και πολλών κατοίκων μεταβάντων επί τόπου.

     Εν Ψάρι τη 4η Απριλίου του έτους 1943, ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώραν 9η π.μ., συνελθούσα η ανωτέρω επιτροπή τη προσκλήσει του Προέδρου της Κοινότητος παρά τω Κοινοτικώ Καταστήματι αποτελουμένη από τους:

1/ Κων/νον Δ. Αναστασόπουλον
2/ Ιωάννην Αθ. Καλκανά
3/ Γεώργιον Θ. Κωνσταντόπουλον
4/ Νικόλαον Δ. Κουσιουρή
5/ Κων/νον Αλ. Γκιώνη
6/ Αναστάσιον Π. Κωνσταντόπουλον
7/ Ιωάννην Γ. Ντεντόπουλον
8/ Γεώργιον Χ. Χριστόπουλον
9/ Νικόλαον Κ. Αναστασόπουλον
10/ Ιωάννην Φ. Γκιώνην

     και το Κοινοτικόν Συμβούλιον, παρουσία απάντων, ο Πρόεδρος εισηγήθη αυτοίς ίνα από κοινού συνεργαζόμενοι και δια της επί τόπου μεταβάσεως των, αποφανθώμεν περί των κλεισίμων των ρεμάτων, επί υδάτων βρυσών κ.τ.λ των βλαπτόντων την κοινήν διάβασιν των κτηνών ζώων, ανθρώπων, μετά φορτίου κ.τ.λ.

     Η δεκαμελής ανωτέρω επιτροπή, ακούσας τα υπό του προέδρου προταθέντα, σκεφθείσα, προτείνη την επί τόπου μετάβασιν, δια την παρατήρησιν των βλαπτόντων και πραγματικώς βλάπτοντα.

Και μεταβάντες επί τόπου, συνοδευόμενοι από πολλούς χωρικούς.

     Έχοντας υπ’ όψιν μας το παραπλεύρως φράγμα του Πανουσόπουλου Α. Κωνσταντίνου, εις την θέση Γκούρα, το οποίον τυγχάνη πηγή βρύσης, βλάπτων την πότησιν των ποιμνίων μας εκεί, εγκρίνομεν την κατάργησιν του φράγματος του εκεί και να παρέλθη εις τα παλαιά του σύνορα, άνωθεν της βρύσης όχθην.

     Προτείναντες εις τον ίδιον την απόφασιν μας ταύτην, ούτος παρεδέχθη παρουσία μας.

=========
Σημείωση: το ανωτέρω κείμενο, είναι πιστή αντιγραφή από Πρακτικό του χωριού μας, με ημερομηνία 4 Απριλίου 1943.

 

 

 

 

 

 

 

Βασίλης Κ. Αναστασόπουλος