Προαγωγή & χρηματικό βοήθημα στον υπολοχαγό Γιάννη Αναστασόπουλο για τους αγώνες υπέρ πατρίδας

Προαγωγή & χρηματικό βοήθημα στον υπολοχαγό Γιάννη Αναστασόπουλο για τους αγώνες υπέρ πατρίδας.

 

Με την κατωτέρω απόφαση του Υπουργείου των Στρατιωτικών, ο υπολοχαγός Γιάννης Αναστασόπουλος έλαβε το 1847 οικονομικό βοήθημα 3.456 δραχ., ώς αξιωματικός της νέας Φάλαγγας. (Αρχείο PDF 1).

Με το Βασιλικό Διάταγμα της 8ης Μαρτίου 1845, πήρε προαγωγή και από ανθυπολοχαγός έγινε υπολοχαγός, όπως φαίνεται στον Κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών προς το Υπουργείο των Οικονομικών (Αρχείο PDF 2).

Κρίθηκε σκόπιμο να γίνει μεταγραφή του εμφανιζομένου εγγράφου για ευκολότερη ανάγνωση. Τα υπόλοιπα έγγραφα των δύο (2) Καταλόγων του Υπουργείο Στρατιωτικών ψηφιοποιήθηκαν και αποτελούν ξεχωριστά Αρχεία σε μορφή PDF με τους αριθμούς 1 & 2.

 

=============

ΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

 

Προς

Το επί τών Οικονομικών Υπουργείον

 

Είς απάντησιν τού αυτού 28 Αυγούστου Τ.Σ ύπ’ αριθ 28282 ύμε|
τέρου έγγράφου διευθύνομεν πρός ύμάς έσωκλείστως δύο όνομαστικούς καταλόγους| τών προικοδοτηθέντων Άξιωματικών τής άρχαίας καί τής νέας Φάλλαγος άπό τής έκ|δόσεως τού περί προικοδοτήσεως των Φαλαγγιτών Νόμου μέχρι τής 1ης 7.Μ έμφαί|νοντες τά έπιδοθέντα γραμμάτια διά προικοδότησιν των άνωτέρω Άξιωμα|τικών καθώς έχουν τήν σήμερον βαθμούς το ποσόν τής προικοδοτήσεως| άμφοτέρων τών Καταλόγων άνεβαίνει είς 8.598,846 Δρ.

Καθόσον άφορά τόν άριθμόν τών έκδοθησομένων γραμματίων έπ’| όνόματι τών έν τοίς Μητρώοις καταγεγραμμένων τών μή προικοδοτηθέντων| είσέτι νομίζομεν περιττόν νά πέμψωμεν είς ύμάς όνομαστικόν κατάλογον έκ| τών διά τούτο περιοριζόμεθα να κοινοποιήσωμεν είς ύμάς, ότι διά τούς μνησθέντας| το ποσόν τής προικοδοτήσεως θέλει άναβή είς 2.500,000 Δραχ. ώς έγγραφα_

 

Άθήναις την 11 9/βρίου 1847

Ο Ύπουργός

Κίτσος Τζαβέλας

 

«Περί τού χρηματικού ποσού
τών άχρι τούδε προικοδοτηθέντων
Αξιωματικών»

 

 

ΓΑΚ Εθνικά κτήματα Φ 1106

PDF Αρχείο 1

PDF Αρχείο 2

================

 

 

 

 

 

Βασίλης Κ. Αναστασόπουλος