Γιάννης Αναστασόπουλος - Εισαγωγή - Έγγραφο 1

Όπως όλοι οι Έλληνες, έτσι και στη γενέτειρά μας Ψάρι Ηραίας, οι κάτοικοί του συμμετείχαν στην επανάσταση και στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821. Ένας από αυτούς ήταν και ο προπάππος μας Υπολοχαγός Ιωάννης Αναστασόπουλος, ο οποίος υπηρέτησε στην τότε λεγόμενη Βασιλική Φάλαγγα.

     Με αίτηση προβιβασμού που κατέθεσε προς το Βουλευτικό Σώμα του εκτελεστικού, της Προσωρινής Διοίκησης της Ελλάδος, ο στρατηγός Δημήτριος Πλαπούτας, ο Ιωάννης Αναστασόπουλος, στις 2 Ιουλίου 1824 προβιβάστηκε στο βαθμό της εκατονταρχίας.
[1]

      Για τον Ιωάννη Αναστασόπουλο, ακολούθως παραθέτουμε έξι ιστορικά ντοκουμέντα προερχόμενα από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, άλλα υπό μορφή αιτήσεως και άλλα υπό μορφή εγγράφων που εκδόθηκαν μετά την επανάσταση, τα οποία αφορούσαν την εκπλήρωση του χρέους της πατρίδας προς αυτόν, και την ταλαιπωρία που υπέστη μέχρι να παραλάβει όσα η Πατρίδα του πρόσφερε και του ανήκαν. Για όλα εκείνα που η Πατρίδα προσέφερε στους αγωνιστές της, σημαντική αναφορά γίνεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος: 

 

Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος.
Ναύπλιον 8 Μαρτίου 1833.
Αριθμός 6, άρθρο 4.

«Θέλομεν λάβει εις σκέψιν χωρίς αναβολήν τας περιστάσεις των αξιωματικών, υπαξιωματικών και στρατιωτών των ατάκτων στρατευμάτων όσοι συναγωνισάμενοι τον υπέρ ελευθερίας αγώνα εξεπλήρωσαν πιστώς τα χρέη των προς την πατρίδα, και μάλιστα θέλομεν φροντίσει να δοθή γη εις τους μη έχοντας εστίας εντός των ορίων του Βασιλείου, δια να την καλλιεργώσιν εις όφελός των». 


     Ξεκινώντας την παρουσίαση των ιστορικών αυτών ντοκουμέντων, παρατηρούμε ότι σε όλα τηρείται ο κλασικός τύπος αιτήσεως, όπου το κείμενο συντάσσεται στην δεξιά πλευρά του εγγράφου, ενώ η αριστερή παραμένει κενή. Πρώτο παραθέτουμε το έγγραφο απονομής αριστείου στον ήρωα προπάππο μας.

 

 Έγγραφο Γ.Α.Κ. 1

 

Έγγραφο 1.

 

Μονοσέλιδο έγγραφο της Γραμματείας των Στρατιωτικών, έτους 1843, που απευθύνεται στην επί των Εσωτερικών Γραμματεία της Επικρατείας, και αφορά την απονομή σιδηρούν αριστείου, διπλώματος και ταινίας στον Ιωάννη Αναστασόπουλο.

Στην αριστερή πλευρά του εγγράφου, και από πάνω προς τα κάτω, οι σημειώσεις:

Αρ. 16416 Γραμ. Στρ.|1
Περί Αριστείου|2
Πρός|3
την επί των Εσωτερικών|4
Γραμματείαν της Επικρατείας|5
Επ
i
συνάπτεται 1 σιδηρόν αριστ.|6
1 διπλώματος καν.|7
1 ταινίας|
8

Στη δεξιά πλευρά, άνω η ημερομηνία και λίγο πιο κάτω το κείμενο του εγγράφου.

Αθήναι την 19 Ιουλίου 1843|1
Παρακαλείσθε Κ. Γραμματεύ|2
να υπογράψητε το εσώκλειστον|3  
δίπλωμα|4
και ομού με το σιδηρούν αρι-|5
στείον και ταινίαν, διαβιβά-|6
σητε εις την Διοίκησιν Γορ-|7
τυνος δια να τα επιδώση|8
εις τον Ιωάννην Αναστα-|9
σόπουλον, διαμενόντα εις|10
το χωρίον Τουρκό-|11
ψαρι του Δήμου Λυκουρίας|12
Αθήναι την 21 Ιουλίου 1843|13

 

Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, "Πελοποννησιακά Β' τόμος, Ψάρι Ηραίας Αρκαδίας, σελ. 387-406.

=======

 

Βασίλης Κ. Αναστασόπουλος


[1] Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας 1821-1832, «Λυτά έγγραφα» Α΄ και Β΄ Βουλευτικής περιόδου, τόμος 10, έγγραφο 536, σελ. 373.