Γιάννης Αναστασόπουλος - έγγραφο 3

Έγγραφο Γ.Α.Κ. 3 - 1η σελίδα

 

Έγγραφο 3.

 

Τρισέλιδη αίτηση του Ιωάννη Αναστασόπουλου, έτους 1849, που απευθύνεται προς το επί των οικονομικών υπουργείο, και ειδικότερα στον υπουργό των οικονομικών, για το ίδιο θέμα. Αναφέρει ακόμη ότι σε γενομένη δημοπρασία που έγινε τον Σεπτέμβριο του 1847, συμμετείχε στη δημοπρασία και προσέφερε ανώτατη τιμή, ότι οι γαίες αυτές περιήλθαν σε αυτόν, και ότι μέχρι την ημερομηνία της αιτήσεώς του δεν είχε προφανώς επιτευχθεί το ζητούμενο. Καταλήγοντας ζητάει τη διεξαγωγή δεύτερης δημοπρασίας προκειμένου να εξαργυρώσει το γραμμάτιό του.

 

Άνω αριστερά, η ημερομηνία συντάξεως της αιτήσεως:
Εν Ψάρι την 8 Αυγούστου 1849|1

Στη δεξιά πλευρά, το κείμενο:
Προς το επί των
O
ικονομικών Υπουρ-|1
γείον.|
2
Ο ευσεβάστως υποσημειούμενος κά-|
3
τοικος του χωρίου Ψάρι του Δήμου Η-|
4
ραίας, Φαλαγγίτης ων, και έχων ανεξαργύρο-|
5
τον εν μέρος εκ των οποίων έλαβον ως τοιού-|
6
τος, Φαλαγγιτικού γραμματίου μου, ανε-|
7
φέρθην έκτοτε εις τον Οικον. Έφορον|
8
Γόρτυνος να διατάξει την καταμέτρησιν γαιών τινών Εθνι-|
9
κών εντός των ορίων του χωρίου μου|
10
κειμένων και εκτεθεισών επομένως εις δημο-|
11
πρασίαν προς εξαργύρωσιν του ως είρηται γραμ-|
12
ματίου μου. Ο κύριος έφορος διέταξε|
13
κατά συνέπειαν την προς αυτόν αναφοράν|
14
μου τον αρμόδιον Γεωμέτρην να με-|
15
ταβεί εις το χωρίον Ψάρι και εις τας θέσεις|
16
ας είχον προτείνει δια να τας καταμετρήσει.|
17
Όστις μεταβάς προς τον σκοπόν αυτόν|
18
επιτοπίως εις τας προτανθείσας υπ’ εμού|
19
θέσεις κατά τον Μάΐον του 1847, κα-|
20
τεμέτρησεν αυτάς αίτινες εκτεθείσαι|
21
μετά ταύτα εις δημοπρασίαν κατά|
22
τον Σεπτέμβριον του ιδίου έτους, επαρουσιάσθην|
23
ως πλειοδότης εις Καρύταινα όπου|
24
ενηργείτο η δημοπρασία και επέρα-|
25
σαν|
26

Έγγραφο Γ.Α.Κ. 3 - 2η σελίδα Σελίδα

επ ονόματί μου αι γαίαι εκείναι, αλλά|
1
μετά ταύτα δοθείσης αναφοράς υπό|
2
τινός άλλου να εκτεθώσιν εις δευτέραν|
3
δημοπρασίαν, ως πληροφορήθην μέχρι|
4
τούδε μηδείς εφάνη, εν ω παρήλθε|
5
τοσούτος καιρός και επειδή κύριε Υπουρ-|
6
γέ είμαι αναγκασμένος να εξαργυρώσω|7
το γραμμάτιόν μου. Σας παρακαλώ|
8
να διατάξητε τον Οικον. Έφορον|
9
Γόρτυνος να εκθέσει τας ως είρητε γαίας|
10
εις δευτέραν δημοπρασίαν, εάν εδώθη|
11
δι αυτάς αναφοράν δια να ημπορέ-|
12
σω τούτου γινομένου να εξαργυρώσω|
13
το γραμμάτιον μου με τας γαίας ε-|
14
κείνας αν και εις την ενεργηθήσαν πρώ-|
15
την δημοπρασίαν αυτών, προσέφερον|
16
ανωτάτην τιμήν παρ’ ό,τι δηλαδή|
17
η αξία των είναι, και τούτο έπραξα|
18
δια τον ανωτέρω σκοπόν καθότι έχων|
19
ανά χείρας το ρηθέν γραμμάτιον τοσαύ-|
20
τα έτη, μηδέν εξ αυτών ωφελούμαι|
21
το οποίον η κυβέρνησις μοι εχορήγη-|
22
σεν απέναντι των τοσούτων προς την|23
Πατρίδα εκδουλεύσεων και θυσι-|
24
ών μου.|
25


Έγγραφο Γ.Α.Κ. 3 - 3η σελίδα

Εν τοσούτο πεπειθώς κύριε Υπουρ-|
1
γέ ότι θέλετε διατάξει τα δέοντα|
2
επί της αιτήσεώς μου ταύτης, πράτ-|
3
τοντες όντως έργον δίκαιον. Υποσημειού-|
4
με.                            Ευπειθέστατος|
5
Ιωάννης Αναστασόπουλος.|
6
Δια του Π. Παρασκευοπούλου|7.

Στην πρώτη σελίδα, αριστερά και στο μέσον αυτής, το ακόλουθο κείμενο:
Διευθύνεται εις τον Οικονομ.|
2
Έφορον Γόρτυνος δια να μας αναφέρει|
3
υποβάλλων εις το Υπουργείον και|
4
τα πρωτόκολλα της δημοπρασίας.|
5
Τας πληροφορίας ταύτας αναμένο-|
6
με δια του πρώτου ταχυδρομείου|
7
ανυπερθέτως.|
8
Εν Αθήναι τη 16 Αυγούστου|
9
1849|
10
Ο επί των Οικον. Υπουργός|
11
(Υπογραφή) |12

Στη δεύτερη σελίδα, αριστερά και στο άνω μέρος, το ακόλουθο κείμενο:
Διευθύνεται εις τον Δήμαρχον|
1
Ηραίας δια να παρακάμψει|
2
την αναφερόμενην της υπ’|
3
αριθμ. 2666 τελευταίαν|
4
ανακήρυξίν μας και|
5
μας πληροφορήσει αν|
6
εμπεριέχονται και αι περί|
7
ων πρόκειται ενταύθα|
8
γαίαι.|
9
Εν Καρυταίνη|
10
τη 6 Δεκεμβρίου 1849|
11
Ο Οικον. Έφορ, Γόρτυνος|
12
Ι. Η. Πολυχρονάκος.|
13
αρ. πρ. 618|
14
ελ. 15 Δεκεμβρίου.|15

 

Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, Πελοποννησιακά Β' τόμος, Ψάρι Ηραίας Αρκαδίας, σελ. 387-406.

 

========

Βασίλης Κ. Αναστασόπουλος