Σαρακίνι - Μπουγιάτι 1835

Αδημοσίευτο Έγγραφο

    Το έγγραφο αυτό του 1835, εποχή κατά την οποία οι οικισμοί Σαρακίνι και Μπουγιάτι αποτελούσαν μία Κοινότητα, φανερώνει τα προβλήματα επιβίωσης των κατοίκων και την ληστρική πολιτική της Βαυαρικής Αντιβασιλείας. Την ίδια χρονιά ο Όθωνας ενηλικιώθηκε και ανέλαβε τα καθήκοντα του Βασιλιά – γι’ αυτό και οι υπογράφοντες την επιστολή απευθύνονται σε αυτόν.   

     Το επίθετο «Μπερδούσης» απαντάται και σήμερα στο χωριό Σαρακίνι. Το επίθετο "Πανάγου" δεν απαντάται στην Λυσσαρέα σήμερα. Πιθανότατα όμως να είναι η συνέχεια του επιθέτου «Παναγόπουλος» που φέρουν σήμερα πολλοί κάτοικοι του χωριού.                

     Για τη διευκόλυνση της αντιπαραβολής του κειμένου που ενδεχομένως κάποιος θα επιθυμούσε να κάνει, δίνουμε αριθμημένο και το κάθε έγγραφο.

Για να δείτε το έγγραφο της 1ης  σελίδας πατήστε εδώ.                 

Εν Αθήναι τη 23 Μαΐου 1835|1
Προς την Α. Μ. Τον Βασιλέα της|11α Ελλάδος. |12α

Μεγαλειότατε ! |2

     Οι υποφαινόμενοι πιστοί υπήκοοι της ημετέρας|3 Μεγαλειότητος σταλέντες ενταύθα παρά των συμπα-|4  τριωτών μας, κατοίκων του χωρίου Βουγιάτι Σα-|5 ρακίνι, κειμένου εις την επαρχίαν Γορτύνης, λα-|6 μβάνομε την τόλμην να θέσομεν εις τους πόδας|7 του θρόνου του υψηλού, της ημετέρας μεγαλειότητος|8 τα δίκαια παράπονά μας, και να καθικετεύσομεν|9 αυτήν θερμώς να ευαρεστηθεί να εισακούσει τας τα-|10 πεινάς μας δεήσεις. |11

     Ενώ υπό την αιγίδα της πατρικής ημών Κυ-|12 βερνήσεως ηρχίσαμεν τέλος πάντων ν’ απολαμβά-|13 νομεν τα δώρα της ησυχίας και ευνομίας, νε-|14 μόμενοι αταράχτως τους καρπούς των κόπων|15 μας, τους οποίους τοσούτων χρόνων αναρχία|16 μας καθυστέρει σκληρώς, αίφνης και παρά πάσαν|17 προσδοκίαν μας, προ ένα ήδη χρόνον, ο Βα-|18 σιλικός Έφορος της Επαρχίας Γορτύνης άρχισε|19 να μας επαπειλεί ότι το χωρίον μας θέλει γίνει|20 εθνικόν διότι δεν έχομεν έγγραφα ιδιοκτησίας|21 να του παρουσιάσομεν.  Εις μάτην ανεφέρ-|22 θημεν και εις αυτόν πολλάκις και εις την επί των|23 οικονομικών Β. (Βασιλική) Γραμματείαν ότι το χωρίον|24 μας τούτο είναι ανέκαθεν ιδιοκτησίας μας, ότι|25 και έγγραφα αν δεν έχομεν εις χείρας τούτο δεν|26 είναι|27   

Για να δείτε το έγγραφο της 2ης σελίδας πατήστε εδώ.                

Σελίδα 2

     είναι άπορον, διότι αι περισσότεραι σχεδόν ιδι-|1 όκτηται κονότηται είναι άνευ εγγράφων, ότι πο-|2 τέ κανείς δεν μας ηνόχλησε, ότι αν προ τριάκοντα|3 πέντε περίπου χρόνων Τούρκοι τινές θέλοντες|4 να μας βασανίσουν εδοκίμασαν να δια-|5 φιλονικήσωσι την ιδιοκτησίαν μας, δεν κατόρ-|6 θωσαν όμως τίποτε, ότι κανέν έγγραφον, |7 καμμία αξιόπιστος μαρτυρία δεν δίδει έναν-|8 τίον μας την παραμικράν υποψίαν, εις μά-|9 την όλα ταύτα λέγομεν, έστειλεν ο ειρη-|10 μένος Β. Έφορος και επεστάτησαν το χωρίον|11 μας ως εθνικόν.   Μεγαλειότατε Βασιλεύ ! |12 εις διάστημα τόσων χρόνων αφ ου εταλαιπω-|13 ρήθημεν αγωνιζόμενοι εις τον ιερόν τούτον|14 αγώνα εχάσαμεν σχεδόν όλην την κινη-|15 την μας περιουσίαν και επροσφέραμεν το-|16 σαύτας θυσίας μόνον και μόνον δια να|17 ζώμεν ελευθέρως και δια ν’ απολαμβάνω-|18 μεν τους καρπούς των ιδιοκτησιών μας|19 ανενοχλήτως δεν είναι πικρόν και θλιβερόν να|20 βλέπομεν την ιδιοκτησίαν μας αυτήν δια|21 την οποίαν τοσαύτα αίματα εχύθησαν|22 διαφιλονικουμένην από τους οικονομι-|23 κούς υπαλλήλους ως εθνικήν ; χωρίς να|24 βασίζονται ούτε εις έγγραφον κανέν, ούτε|25 εις αξιόπιστον τινά μαρτυρίαν χωρίς τουλάχι-|26 στον να προάξουν οποιανδήποτε περί τούτου|27 δίκην, αλλ’ επιστηριζόμενοι μόνον εις κατά-|28 μαρτυρίας ίσως εχθρών μας τινών ζητούν ν’ α-|29 ναδείξουν την ανέκαθεν και προ τόσων χρό-|30 νων ιδιοκτησίαν μας ταύτην ως εθνικήν. |31 Αν ποτέ υπήρξε καμμία διαφιλονίκησις του|32 χωρίου μας εκ μέρους των Τούρκων τι|33 προς τούτο ; μήπως η διαφιλονίκησις αύτη|34 έφερε κανέν αποτέλεσμα ; μήπως επαύ-|35 σαμεν ή εμποδίσθημεν ποτέ του να χαι-|36 ρόμεθα τας ιδιοκτησίας μας ; αλλά και|37

Για να δείτε το έγγραφο της 3ης σελίδας πατήστε εδώ.                       

Σελίδα 3.

     τούτο αν ήτο και εθνικός ποτέ αν υποτεθεί ότι|1 ήθελε φανεί ο τόπος μας, αφ’ ού εις διάστημα|2 τριάκοντα περίπου χρόνων τον νεμόμεθα α-|3 νενόχλητοι, ως ιδιοκτησίαν μας αναφαίρετον|4 είναι δίκαιον δια μίαν μόνην στιγμήν διά|5 μικράς υποψίας να στέλουμε ανεξετάστως και|6 αδικάστως επιστάτας να μας κηρύττουν ξένους|7 των τόπων μας ; τριάκοντα πέντε χρόνων|8 ιδιοκτησία εις ποίον μέρος διαφιλονικείται ; |9

     Ο Κ. Β. Έφορος έπρεπε τουλάχιστον να ε-|10 ξετάσει πρώτον με περισσοτέραν καθαρότητα|11 την υπόθεσιν, και συγχρόνως να δώσει και εις η-|12 μας το δικαίωμα της απολογίας, και όχι με|13 τοιούτον τρόπον να αφαιρεί την ιδιοκτησίαν|14 τόσων ευδεών κατοίκων εν ω η ημετέρα|15 Μεγαλειότης, προσπαθεί να προικίσει τουναν-|16 τίον με γην τους ευδεείς και αγωνισθέντας εις|17 τον ιερόν αγώνα μας. |18

      Την ιστορίαν όλην του χωρίου μας και τα|19 δίκαιά μας τα εξεθέσαμεν εις τον Β. έφορον|20 Γορτύνης και εις την επί των οικονομικών Β. |21 Γραμματείαν, αλλ’ εις μάτην αι περί του χω-|22 ρίου μας αύται εκθέσεις, καθότι και ο Β. έφο-|23 ρος και η Γραμματεία ακάμπτως εις πάντα ταύ-|24 τα δεν έδωσαν την παραμικράν ακρόασιν|25 εις τας περί της ιδιοκτησίας μας ταύτης δικαί-|26 ας αιτήσεις μας, αλλά κατ’ αυτάς ο Β. έφο-|27 ρος έστειλεν εις το χωρίον μας τούτο ποινικούς|28 μηνύτορας προς σύναξιν της επικαρπίας λο-|29 γιζόμενος και τούτο ως εθνικόν. Την πρά-|30 ξιν ταύτην του Β. εφόρου με φρίκην|31 και ανελπίστως ιδόντες, μη ευρόντες δε εις καμ-|32 μίαν άλλην αρχήν δικαιοσύνην, αφ’ ου ένα|33 χρόνον ήδη περιτρέχομεν ένθεν κακείθεν|34 ερανιζόμενοι και καταξοδευόμενοι περί|35 της υποθέσεώς μας ταύτης, καταφεύγομεν|36

Για να δείτε το έγγραφο της 4ης σελίδας πατήστε εδώ.                                      

Σελίδα 4.

     προς την ημετέραν Μεγαλειώτητα ήδη οπό-|1 ταν λαμβάνουσα τας ινίας της Κυβερνήσεως|2 εις την εποχήν ταύτην καθ’ ην ο Ελληνικός|3 λαός περιμένει πλέον την ευδαιμονίαν του, |4 παρακαλούντες αυτήν μετά δακρύων να ευαρε-|5 στηθεί να διατάξει όπου ανήκει να παύσουν πλέ-|6 ον του να μας παρενοχλούν με παραλόγους και|7 αδίκους απαιτήσεις, και να μας αφήσουν ησύχους|8 δια να ευλογώμεν και ημάς εις τας εστίας μας|9 ως οι λοιποί Έλληνες, το μυριοπόθητον ό-|10 νομα του Άνακτός μας. |11

     Στηριζόμενοι εις την φιλανθρωπίαν και δι-|12 καιοσύνην και αγαθότητα της α. Μεγαλειό-|13 τητος υποσημειούμεθα με βαθύτατον σέβας.|14

 

Στάθης Πανάγου|15
Γιωργάκης Μπερδούσης. |16

==========

    Την μεταγραφή του εγγράφου των Γ.Α.Κ έκανε ο Γιώργος Θεοχάρης (Μάρκου Δημητσάνας), και τον ευχαριστούμε πολύ.

    Το ανωτέρο έγγραφο από τα αρχεία των Γ.Α.Κ μας γνωστοποίησε ο Κώστας Κοκοσιούλης (Καλλιάνι Αρκαδίας) και τον ευχαριστούμε πολύ.

 

                           

 

 

Βασίλης Κ. Αναστασόπουλος