Λυκούρεση - Κλοπή "στης Γριάς το διάσελο" ...

Αριθ. 11719 Βασίλειον της Ελλάδος

Ο παρά τοις εν Τριπόλει Κακουργιοδίκαις Εισαγγελεύς, δηλοποιεί ότι,

     Το Δικαστήριον των ενταύθα Συνέδρων δια της από 7ην Ιουνίου ε.ε αποφάσεως του, κατεδίκασε τον Χρήστον Κ. Σπάκον, γεωργόν, γεννηθέντα και κατοικούντα εις Λυκούρεσι της Γόρτυνος εις ειρκτήν πέντε ετών, ως υπαίτιον κλοπής εν Δημοσία οδώ, πραχθείσης την 19ην Δεκεμβρίου π.ε. εις την θέσιν Γρηάς Διάσελον της Κωμοπόλεως Λαγγαδίων, της Επαρχίας Γόρτυνος.

Εν Τριπόλει την 27ην Ιουνίου 1861

Ο Εισαγγελεύς

 

Χ, Παππαντωνόπουλος

Δείτε την δημοσίευση σε μορφή pdf.

=====================

Σημείωση: Πιστεύω ότι από τυπογραφικό λάθος γράφει η εφημερίδα Χρήστον κ. Σπάκον. Το σωστό πρέπει να είναι Σπαγάκον. Εκτός και αν το επίθετο Σπαγάκος είναι η εξέλιξη του Σπάκου για άγνωστους σε εμάς λόγους. Στο Λυκούρεσι και σήμερα απαντάται το επίθετο Σπαγάκος.

 

 

 

Βασίλης Κ. Αναστασόπουλος