Αντικατάσταση Υδραγωγείου στο Ψάρι από τον Δήμο Γορτυνίας

Προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας Πελοποννήσου--Δήμου Γορτυνίας

 

Σε αντικατάσταση του υδραγωγείου της Τοπικής Κοινότητας Ψαρίου στην Δημοτική Ενότητα Ηραίας στο Δήμο Γορτυνίας, συνολικού προϋπολογισμού 20χιλιάδων ευρώ συν ΦΠΑ θα προχωρήσει ως φορέας υλοποίησης του έργου η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Τα χρήματα προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους παρελθόντων ετών της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Για το σκοπό αυτό θα υπογραφεί με το Δήμο Γορτυνίας προγραμματική σύμβαση ώστε να προχωρήσουν οι απαιτούμενες ενέργειες και να ξεκινήσει το έργο.

Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι πέντε (5) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης ανάθεσης με τον ανάδοχο.

Στο διάστημα αυτό θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενέργειες που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της σύμβασης. Η Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση να τροποποιεί τα χρονικά διαστήματα των επιμέρους σταδίων των μελετών χωρίς να αλλάζει ο χρόνος περαίωσης του συνολικού αντικειμενικού της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η λογιστική διεκπεραίωση για το όλο έργο συμφωνείται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης. 

 

Υποχρεώσεις –Δικαιώματα των Συμβαλλομένων

 

Για την πραγματοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ως Διαχειριστής και φορέας υλοποίησης αναλαμβάνει:

Να παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη μέσω των υπηρεσιών της (Δ/νση Τεχνικών Έργων, Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού), που αποσκοπεί  στην ομαλή εκτέλεση των έργων κι ενεργειών του αντικειμένου της σύμβασης και να παρακολουθεί το έργο  σε συνεργασία  με το Δήμο Γορτυνίας.

Να προβεί στην έκδοση των αναγκαίων εγκρίσεων στο μέτρο που αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Να συνεργαστεί σε όλη την διάρκεια της σύμβασης με το Δήμο Γορτυνίας και να παρέχει κάθε αναγκαία  βοήθεια για την προώθηση των έργων και ενεργειών του αντικειμένου της σύμβασης, ώστε αυτά  να εκτελούνται  σύμφωνα με το σχεδιασμό τους και τις συμβάσεις που τα διέπουν.

Να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό της, καθώς και αναπληρωτή του.

Ο Δήμος Γορτυνίας αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

Να φροντίσει για την έκδοση των αναγκαίων εγκρίσεων.

Να παρέχει κάθε πληροφορία και στοιχείο που τυχόν ζητείται από τον φορέα Υλοποίησης (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Αρκαδίας-Περιφέρειας Πελοποννήσου) και να υποβοηθάει γενικότερα την προώθηση του έργου σε θέματα αρμοδιότητος του.

Να παρέχει κάθε αναγκαία τεχνική και διοικητική υποστήριξη  κατά την υλοποίηση του έργου, με τις υπηρεσίες του και το προσωπικό του.

Να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με εξουσιοδοτημένο  εκπρόσωπο, καθώς και αναπληρωτή του.

 

Πηγή δημοσίευσης

 

 

 

 

 

 

 

Βασίλης Κ. Αναστασόπουλος