Πραξικόπημα ή Επανάσταση στο Ψάρι; - 1998

Κοινοτικό Συμβούλιο Ψαρίου 1998
πραξικόπημα ή επανάσταση ;

 

Το κατωτέρω με αριθμό 5/1998 ΠΡΑΚΤΙΚΟ του Κοινοτικού Συμβούλιου Ψαρίου που περιλαμβάνει τις αριθμ. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 και 20/1998 αποφάσεις αυτού, δεν είναι νόμιμες, όπως αποφάσισε η επιτροπή του άρθρου 18[1] του Ν. 2218/1994 Ν. Αρκαδίας.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/1998

(Είχαν τηρηθεί πρόχειρα πρακτικά σε κόλλες αναφοράς)

Στο Ψάρι και στο Κοινοτικό Κατάστημα σήμερα την 3 του μήνα Αυγούστου του έτους 1998 ημέρα της Εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12:30 ήλθε σε συνεδρίαση το Κοινοτικό Συμβούλιο μετά την ομόφωνη απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση Κοινοτικού Συμβουλίου στις 3-8-1998 που πάρθηκε στις 20-7-1998 ενώπιον όλων των κ. Συμβούλων, προφορικά, χωρίς να δοθούν προσκλήσεις και εδόθει εντολεί από τον Πρόεδρο στον Γραμματέα να σημειωθεί μόνο στο ημερολόγιο. Στις 2 του μηνός Αυγούστου ο Κύριος Πρόεδρος έπαιρνε παραγγελίες για ψώνια από την Τρίπολη, σκόπιμα να απουσιάσει στην προγραμματιζόμενη συνεδρίαση. Συναντήθηκε με όλους τους Κοινοτικούς Συμβούλους και δεν είπε σε κανέναν ότι δεν θα πραγματοποιηθεί Συμβούλιο. Κατόπιν των ανωτέρω ο Αντιπρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν το προγραμματισμένο Συμβούλιο υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου σύμφωνα με το άρθρο 102[2] του 410/95 του Π.Δ. του ΔΚΚ. Πριν την έναρξη της συνεδριάσεως βρέθηκε η αριθμ. 72/20-7-1998 αίτηση των Κοινοτικών Συμβούλων: Πανουσόπουλου Παναγιώτη, Πανουσόπουλου Μαρίνη, Κωνσταντόπουλου Αναστάσιου, Κωνσταντόπουλου Θεόδωρου, Αναστασόπουλου Νικολάου, προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας η οποία επέχει θέση ως πρόσκληση για Συμβούλιο με τα κατωτέρω θέματα:

1ον/  Έγκριση κ’ πληρωμή του αριθμον 10261/2042/1-7-1998 εγγράφου ΤΥΔΚ περί «Επιμέτρηση έργου: Τσιμ/ση Κοιν. δρόμου ανευ μελέτης – επίβλεψης.

2ον/  Κατασκευή σκαλοπατιών έμπροσθεν οικίας Αναστ. Κωνσταντόπουλου – οικία Α/φων Καλογερόπουλοι.

3ον /  Τσιμεντόστρωση από Γιάννη Γκιώνη προς Μπουσμπούνα.

4ον /  Δρόμος από Αν. Καλκανά – Αφοί Κωνσταντόπουλοι.

5ον /  Πλατεία πάσης φύσεως εργασία.

6ον /  Δρόμος από οικία Σπ. Αναστασόπουλου – προς Παρασκεβέϊκα.

7ον /  Διάνοιξη δρόμου από Κρεφτώχου – Γκούρα.

8ον /  Καθαρισμός Κοινοτικού δρόμου.

Και αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ευρέθησαν 5 ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Θεόδωρος Κωνσταντόπουλος   Αντιπρόεδρος

2. Παναγιώτης Πανουσόπουλος      Μέλος

3. Μαρίνης Πανουσόπουλος              «»

4. Νικόλαος Αναστασόπουλος           «»

5. Αναστάσιος Κωνσταντόπουλος        «» 

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Νικόλαος Ζαφειρόπουλος    Πρόεδρος

2. Νικόλαος Κωνσταντόπουλος  Μέλος, ο οποίος αποχώρηση στην έναρξη της συνεδριάσεως και πριν την Έναρξη από τον Αντιπρόεδρο, λέγοντας ότι: «εφόσον απουσιάζει ο Πρόεδρος αποχωρώ».

             /                       /                      /                     /

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Αντιπρόεδρος εισηγήθηκε το 1ον  θέμα της ημερήσιας Διατάξεως και εξέθεσε ότι, αφού εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Κ.Σ.

Απόφαση 13/98

Θέμα: «Έγκριση κ’ πληρωμή του αριθμόν 10261/2042/1-7-1998 εγγράφου ΤΥΔΚ περί “Επιμέτρηση έργου: Τσιμ/ση Κοιν. δρόμου ανευ Μελέτης-Επίβλεψης».

          Σχετικά με το αριθμ. 10261/2042/1-7-1998 έγγραφο ΤΥΔΚ περί “Επιμέτρηση έργου: Τσιμ/ση Κοιν. δρόμου ανευ μελέτης-επίβλεψης, εισηγούμαι την έγκριση και πληρωμή του δικαιούχου Σπανού Ιωάννη σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο ΤΥΔΚ όπως αναφέρεται σ’ αυτό και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

          Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού είδε και το σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο θέμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το αριθμ. 1026/2042/1-7-1998 έγγραφο περί “Επιμέτρηση έργου: Τσιμ/ση Κοιν. δρόμου άνευ Μελέτης-επίβλεψης όπως αναφέρεται σ’ αυτό που συντάχθηκε από αρμόδιο μηχανικό της ΤΥΔΚ Αρκαδίας και διατάσσει την πληρωμή του στον εργολάβο Ιωάννη Σπανό σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο της ΤΥΔΚ.

       /      /      /      /       /       /        /       /       /        ΑΚΥΡΟ

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13/98.

/      /

Έν συνεχεία της συνεδριάσεως για το δεύτερο θέμα. Ο Αντιπρόεδρος εξέθεσε ότι

Απόφαση 14/98     ΑΚΥΡΟ

Θέμα: «Κατασκευή σκαλοπατιών εμπρόσθεν οικίας Αναστ. Κωνσταντόπουλου- οικία Αφων Καλογερόπουλοι».

          Εισηγούμαι την Κατασκευή του ανωτέρου έργου σχετικά με το θέμα και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίζει σχετικά.

          Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

          Εγκρίνει την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή σκαλοπατιών έμπροσθεν οικίας Αναστ. Κ. Κωνσταντόπουλου – οικία Αφων Καλογερόπουλοι διότι δύο κάτοικοι εκεί κύλησαν και βρέθηκαν στην άσφαλτο. Με καινούργια απόφαση του Κ.Σ. θα εξασφαλιστεί η πίστωση και ο τρόπος εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14/98

 

Εν[3] συνεχεία της συνεδριάσεως για το τρίτο θέμα ο αντιπρόεδρος εξέθεσε ότι:

Απόφαση 15/98      ΑΚΥΡΟ

Θέμα: «Τσιμεντόστρωση από Γιάννη Γκιώνη προς Μπουσμπούνα»

          Εισηγούμαι την κατασκευή του ανωτέρω έργου σχετικά με το θέμα και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

          Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την κατασκευή του ανωτέρου έργου: «Τσιμεντόστρωση από Γιάννη Γκιώνη προς Μπουσμπούνα», το οποίο έχει ψηφισθεί με την αριθμο 6/98 Α.Κ.Ε Ψαρίου και έχει εγγραφεί στο τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 1998 με την αριθμο 4/98 Α.Κ.Σ Ψαρίου, και λόγω του πανηγυριού της Παναγίτσας, επείγει, να γίνει το συντομότερο για την διάβαση των προσκυνητών. Αυτό δήλωσε και ο πρόεδρος στην προηγούμενη συνεδρίαση ότι θα το εκτελέσει πριν το πανηγύρι το οποίο γίνεται στις 23-8-1998 του οποίου όμως ο κύριος πρόεδρος κοροϊδεύει 10 χρόνια για αυτό το δρόμο.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15/98

 

Εν συνεχεία της συνεδριάσεως ο Αντιπρόεδρος εισηγήθηκε το 4ον θέμα.

Απόφαση 16/98    ΑΚΥΡΟ

Θέμα: «Δρόμος από Αν. Καλκανά – Αφοι Κωνσταντόπουλοι»

          Εισηγούμαι την αποπεράτωση του ανωτέρου έργου σχετικά με το θέμα, το συντομότερο, και κάλεσε το Συμβούλιο να εγκρίνει και την εκτέλεση του έργου: «Τσιμεντόστρωση από κεντρικό δρόμο προς οικίες Βασ. Αναστασόπουλου, Βάσως Γκιώνη, Μαρίν. Κωνσταντόπουλου και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

          Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τα ανωτέρω έργα όπως στην εισήγηση του Αντιπροέδρου της κοινότητας όπως στην αριθμο 6/98 Α.Κ.Σ Ψαρίου.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16/98

 

Εν συνεχεία της συνεδριάσεως για το 5ο θέμα, ο Αντιπρόεδρος εξέθεσε ότι:

Απόφαση 17/98    ΑΚΥΡΟ

Θέμα: «Πλατεία πάσης φύσεως εργασία»

          Εισηγούμαι την αποπεράτωση της Κοινοτικής Πλατείας ως προς πάσης φύσεως εργασία και την αποδοχή των φανοστατών, προσφορά της Αδελφότητας Ψαραίων για την πλατεία, με αριθμό 6 φανοστατών.

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει όπως στην εισήγηση του Αντιπροέδρου της Κοινότητος. Αποδέχεται του έξι φανοστάτες και εγκρίνει να τοποθετηθούν με έξοδα της Αδελφότητας Ψαρίου, όπως εχει εγκριθεί η αριθμό 7/98 Α.Κ.Σ Ψαρίου.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/98

 

Εν συνεχεία της συνεδριάσεως για το 6ο θέμα της συνεδριάσεως ο Αντιπρόεδρος εξέθεσε ότι:

Απόφαση 18/98      ΑΚΥΡΟ

Θέμα: «Δρόμος από οικία Σπ. Αναστασόπουλου προς παρασκευέϊκα».

          Εισηγούμαι την κατασκευή του ανωτέρω έργου σχετικά με το θέμα το οποίο έχει ψηφισθεί με την αριθμό 6/98 Α.Κ.Σ Ψαρίου για εκτέλεση το οποίο όμως προτείνω να γίνει τσιμεντόστρωση μέχρι οικία Γεωργίου Γκιώνη και Γεωργίου Κωνσταντοπούλου από Σπ. Αναστασόπουλου.

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει όπως στην εισήγηση του Αντιπροέδρου της Κοινότητος. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 18/98

 

Εν συνεχεία της συνεδριάσεως για το 7ο θέμα ο Αντιπρόεδρος εξέθεσε ότι:

Απόφαση 19/98

Θέμα: «Διάνοιξη δρόμου από Κρεφτώχου – Γκούρα».

          Εισηγούμαι ότι εφόσον δεν εκτελεστούν όλα τα άλλα έργα της Κοινότητος να μην εκτελεστεί το ανωτέρω έργο σχετικά με το θέμα. Το ανωτέρω έργο έχει ψηφιστεί με _________ την αριθμό 8/98 Α.Κ.Σ Ψαρίου.

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει όπως στην εισήγηση του Αντιπροέδρου της Κοινότητος.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19/98

 

Εν συνεχεία για το τελευταίο θέμα 8ον ο Αντιπρόεδρος εξέθεσε ότι:

Απόφαση 20/98      ΑΚΥΡΟ

Θέμα: «Καθαρισμός Κοινοτικού δρόμου»

Εισηγούμαι τον καθαρισμό, με έξοδα της Αδελφότητας Ψαρίου, όλων των κοινοτικών δρόμων Μπουσμπούνας, Πηγαδιού και Σχολείου.

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφάσισε ομόφωνα:

Εγκρίνει και αποδέχεται την προσφορά της Αδελφότητας Ψαρίου όπως στην εισήγηση του Αντιπροέδρου της Κοινότητος.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20/98

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση. Γι’ αυτό έγινε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

(Με έκκληση του Κ.Σ προς τον Περιφερειάρχη): «Κύριε Περιφερειάρχα βοηθήστε μας να κάνουμε κάτι στο χωριό μας, εάν θέλετε να μην ερημώσει, διότι ο πρόεδρός μας αδρανεί».

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                      ΤΑ ΜΕΛΗ

Θ Κωνσταντόπουλος                      1)  Δυσανάγνωστη (πιθανόν Ν Αναστασόπουλος

                                              2)  Π Πανουσόπουλος

                                              3)  Μ Πανουσόπουλος

                                              4)  κενό

                                              5)   

 

=================================

Σχόλια και Παρατηρήσεις

Βρισκόμαστε στους τελευταίους μήνες των Κοινοτήτων. Από 1.1.1999 εφαρμόστηκε ο Νόμος «Καποδίστρια», όπου και το Ψάρι έχασε την αυτονομία του. Με τον νέο νόμο, για τις τύχες του Ψαρίου θα αποφάσιζαν άλλοι, εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι του νεοσύστατου καποδιστριακού Δήμου Ηραίας. Τα συμφέροντα γιγάντωσαν εκ νέου τον τοπικισμό, την γάγγραινα δηλαδή της αυτοδιοίκησης, ο κάθε δ. σύμβουλος κοιτούσε το χωριό του και μόνο αν το προσωπικό του συμφέρον διέκρινε πεδίο ανοιχτό προς άγραν ψήφων, τότε ίσως να κοιτούσε με «συμπάθεια» προβλήματα άλλων χωριών. Το δούναι και λαβείν, κατάντησε μάστιγα, αποφάσεις πίσω από αποφάσεις, ένα παιχνίδι μιάς νέας βλαχοπολιτικής, που ουσιαστικό θύμα της, δεν ήταν το ένα χωριό ή το άλλο, μα το σύνολο των χωριών του Δήμου. Το πρόβλημα, αν το επεκτείνουμε, φτάνει και μολύνει ολόκληρη την Ελλάδα, φεύγει από τα στενά όρια του μικρο-τοπικισμού.

Το Πρακτικό 5 που δημοσιεύουμε, πέρα από οτιδήποτε άλλο, μας δείχνει όμως ότι το παλιό σύστημα των Κοινοτήτων είχε αποτύχει. Δυστυχώς όμως, το καινούργιο που έφεραν οι νόμοι Καποδίστριας και στην συνέχεια Καλλικράτης και Κλεισθένης, ίσως αύριο ένας Τσίλλερ και ένας Χάνσεν (μεγάλοι αρχιτέκτονες και οι δυό τους), δεν πέτυχαν του σκοπού τους. Οπότε, πάμε δυστυχώς στην λαϊκή ρήση: «κάθε πέρση και καλύτερα». Ναι, διότι το Ψάρι σαν αυτόνομη Κοινότητα, είχε προβλήματα αλλά ήταν δικά του. Αν ήθελε, με μια συνεννόηση τα έλυνε. Όμως καθώς φαίνεται, δεν υπήρχε διάθεση για συνεννόηση παρά ο καθένας ήθελε να κάνει το δικό του.

Ο Νίκος Ζαφειρόπουλος, σαν ο τελευταίος Κοινοτάρχης του Ψαρίου (με 20ετη συνεχόμενη θητεία), «συμβούλευσε τον νέο πάρεδρο (2019) του Ψαρίου: «να κάνεις ότι σου λέμε και όχι του κεφαλιού σου». Ίσως, αποκτώντας αυτογνωσία μετά την λήξη της πολυετούς θητείας του, έστω και αργά, αντιλήφθηκε ότι τα προβλήματα λύνονται με σχέδιο και συνεννόηση. Κάτι που ο ίδιος δεν επεδίωξε ή δεν κατάφερε στον επιθυμητό προς το συμφέρον του χωριού βαθμό. Από την άλλη πλευρά όμως, έχει δίκιο όταν λέει: «στο χωριό ήμουν ηλεκτρολόγος, γινόμουν και υδραυλικός, μετρούσα την πίεση των γερόντων, κλπ.». Που ακριβώς μπορεί να σταθεί η αλήθεια, πραγματικά δεν ξέρω. Πρέπει ο πολίτης άραγε να ψηφίζει με γνώμονα τις προσωπικές του μικρο-ανάγκες; Η εύκολη απάντηση είναι σίγουρα ΟΧΙ, όμως, σε μικρο-κοινωνίες όπως η δική μας, τα πράγματα είναι περισσότερο σύνθετα, ο καταλληλότερος, ο έχων τα προσόντα, συνήθως δεν εκλέγεται. Βέβαια, και πάλι ο Ν. Ζαφειρόπουλος είχε ένα ισχυρό πλεονέκτημα έναντι άλλων στην πολυετή θητεία του, ήταν μόνιμος κάτοικος του χωριού, και δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός αυτό.

Γράφει το Πρακτικό 5, στο τέλος της απόφασης 20/98, «διότι ο πρόεδρός μας αδρανεί». Η επισήμανση αυτή φανερώνει μία πραγματικότητα, ο επί 20ετία πρόεδρος, είχε την δυνατότητα, τους πόρους, και θα μπορούσε να κάνει -σε συνεργασία με το συμβούλιο του και τους κατοίκους- το Ψάρι ένα περιποιημένο χωριό, τουλάχιστον. Αν’ αυτού, το άφησε στην τύχη του, ελάχιστα πράγματα έγιναν στα 20 χρόνια της διοίκησής του, διότι έλειπε όλα αυτά τα χρόνια η συνεννόηση, η αρμονική συνύπαρξη μεταξύ των συμβούλων του.

Για το Πρακτικό 5, ο Ν. Ζαφειρόπουλος επικαλείται το άρθρο 18 του Ν. 2218/1994 Ν. Αρκαδίας και το ακυρώνει σαν πρόεδρος, οι υπόλοιποι σύμβουλοι μαζί με τον αντιπρόεδρο, επικαλούνται το άρθρο 102 του Ν. 410/95 του Π.Δ. του Δ.Κ.Κ., και παίρνουν αποφάσεις προς το κοινό συμφέρον. Που βρίσκεται η αλήθεια; Ο γράφων δεν έχει νομικές γνώσεις και δεν γνωρίζει. Όμως, θα μπορούσε κάλλιστα ένας νομικός που θα διαβάσει για τους δυό αυτούς νόμους να μας δώσει την ακριβή τους ερμηνεία; Αν είχαμε την γνωμοδότηση (αν χρησιμοποιώ τη σωστή λέξη) από έναν νομικό, μπορούμε να πούμε με ακρίβεια, έστω και ύστερα από 21 χρόνια, αν το Πρακτικό 5 ακυρώθηκε καλώς ή κακώς.     

Για τον γράφοντα, αυτά όλα τα αρχεία, έχουν αξία, μόνο αν δούμε μέσα από αυτά τα λάθη μας και οξύνουμε την διακριτική μας ικανότητα. Παράλληλα δε, μπορούμε να αντιληφθούμε εύκολα, ότι, δεν συντρέχει απολύτως κανένας λόγος να εκλέγεται ένας πρόεδρος για 20 συνεχόμενα χρόνια, ό,τι έχει να προσφέρει θα το κάνει σε μία θητεία, μια δεύτερη είναι περιττή και πολλές φορές επιζήμια. Εξάλλου, η συνεχής ανανέωση των θέσεων κάνει μία κοινωνία υγιή, ο εφησυχασμός, φανερώνει την παρακμή.

 

Νόμος 2218/1994 άρθρο 18
(Υποσημείωση 1)

Κείμενο Άρθρου

1. Οι πράξεις όλων των οργάνων της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης είναι εκτελεστές αφότου εκδοθούν.

2. Όλες οι πράξεις του νομαρχιακού συμβουλίου, του συμβουλίου της ενιαίας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, των νομαρχιακών επιτροπών, των επαρχιακών συμβουλίων και των διοικητικών συμβουλίων και εκτελεστικών επιτροπών των Ν.Π.Δ.Δ. και ιδρυμάτων της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης αποστέλλονται στο γενικό γραμματέα της περιφέρειας, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη συνεδρίαση, μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης και με τα έγγραφα στοιχεία που είναι αναγκαία για τη νόμιμη έκδοσή τους.

3. Ο γενικός γραμματέας της περιφέρειας παραπέμπει αιτιολογημένα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου έλαβε τη σχετική πράξη στην επιτροπή της παραγράφου 4 τις πράξεις που θεωρεί μη νόμιμες, κοινοποιώντας το παραπεμπτικό έγγραφο στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή στο νομαρχιακό διαμέρισμα ή στο νομικό τους πρόσωπο που την έχει εκδώσει.

4. Σε κάθε Περιφέρεια συνιστάται τουλάχιστον μία τριμελής επιτροπή που αποτελείται από :

α. Ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

β. Δύο μόνιμους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας, κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό τουλάχιστον α' που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας.

5. Οι επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Καθήκοντα γραμματέα της επιτροπής ασκεί υπάλληλος της Περιφέρειας, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής. Ο εισηγητής ορίζεται με πράξη του προέδρου της επιτροπής. Με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής ορίζεται και η έδρα της. Σε περίπτωση που στην ίδια Περιφέρεια συνιστώνται περισσότερες από μια (1) τριμελείς επιτροπές η τοπική αρμοδιότητα καθεμιάς καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.

6. Η επιτροπή συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον δύο (2) φορές το μήνα και σε έκτακτες συνεδριάσεις όταν το κρίνει ο πρόεδρος. Στον πρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα της επιτροπής καταβάλλεται ειδική αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, κατά παρέκκλιση του άρθρου 19 του Ν. 2470/1997.

7. Στις αρχές κάθε έτους, ο πρόεδρος κάθε επιτροπής συντάσσει ετήσια αναλυτική έκθεση για τη δράση της επιτροπής κατά το προηγούμενο έτος και τις διαπιστώσεις του από την εκδίκαση των προσφυγών και παραπομπών, την οποία υποβάλλει στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται τα θέματα που αφορούν τον κανονισμό λειτουργίας της επιτροπής.

8. Έργο της επιτροπής είναι: Α') η άσκηση ελέγχου νομιμότητας στις πράξεις του νομαρχιακού συμβουλίου, των νομαρχιακών επιτροπών και των διοικητικών συμβουλίων και εκτελεστικών επιτροπών των νομικών τους προσώπων, οι οποίες παραπέμπονται στην επιτροπή από το γενικό γραμματέα της περιφέρειας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 και Β') η εκδίκαση των προσφυγών της παραγράφου 9.

9. Προσφυγή κατά των πράξεων των ανωτέρω οργάνων της Ν.Α. για παράβαση νόμου μπορεί να ασκήσει οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, αφότου οι πράξεις αυτές δημοσιεύθηκαν. Η προσφυγή κατατίθεται στο γραμματέα της επιτροπής της παραγράφου 4 και κοινοποιείται στη Ν.Α. ή το Ν.Π. που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη με φροντίδα του γραμματέα της επιτροπής.

10. Η επιτροπή αποφασίζει αιτιολογημένα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήψη του παραπεμπτικού εγγράφου μαζί με τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά για την έκδοσή της, ακυρώνοντας την πράξη ή αποφαινόμενη ότι νομίμως εξεδόθη. Αν η επιτροπή δεν αποφανθεί μέσα στην προθεσμία, θεωρείται ότι η πράξη είναι νόμιμη. Η επιτροπή αποφασίζει επί των προσφυγών της παραγράφου 9 μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου έλαβε την προσβαλλόμενη πράξη μαζί με τα προβλεπόμενα για την έκδοσή της δικαιολογητικά. Αν δεν αποφανθεί μέσα στην εικοσαήμερη προθεσμία, θεωρείται ότι απέρριψε την προσφυγή.

11. Οι αποφάσεις της επιτροπής κοινοποιούνται στο γενικό γραμματέα της περιφέρειας και στη Ν.Α. ή τα Ν.Π. αυτής. Οι αποφάσεις αυτές δημοσιεύονται με τοιχοκόλληση στο κατάστημα του οργανισμού, η πράξη του οποίου έχει προσβληθεί. Για τις δημοσιεύσεις αυτές συντάσσεται αποδεικτικό ενώπιον δύο μαρτύρων.

12. Κατά των αποφάσεων του νομάρχη επιτρέπεται, σε οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, προσφυγή για παράβαση νόμου στο γενικό γραμματέα της περιφέρειας. Η προσφυγή ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση ή αν η απόφαση δεν δημοσιεύεται από την κοινοποίηση ή διαφορετικά αφότου έλαβε γνώση. Η προσφυγή κατατίθεται στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή στο γενικό γραμματέα της περιφέρειας με απόδειξη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 "περί διοικητικής αποκεντρώσεως", όπως ισχύει κάθε φορά. "Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και κατά των εκτελεστών πράξεων των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων, των δημάρχων ή προέδρων κοινοτήτων ή άλλων οργάνων των Ο.Τ.Α. α βαθμού, οι οποίες αφορούν αρμοδιότητες πολεοδομικών εφαρμογών."

13. Κατά των, κατά τα ανωτέρω, αποφάσεων της επιτροπής που προβλέπονται στην παρ. 4 και των αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που αναφέρονται στην παρ. 12, δεν χωρεί προσφυγή για παράβαση νόμου ενώπιον του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού.

14. Οι Ν.Α., όταν ασκούν αρμοδιότητες για την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόκεινται και στους ελέγχους  

 

Άρθρο 102 ΠΔ 410/1995 - Αναπλήρωση του Προέδρου της Κοινότητας
(Υποσημείωση 2)

1. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος. Αν απουσιάζει ή κωλύεται και ο Αντιπρόεδρος τον αναπληρώνει ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού, που έχει εκλεγεί με τους περισσότερους ψήφους, και σε περίπτωση ισοψηφίας, αυτός που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου.

2. Σε περίπτωση που τα συμφέροντα του Προέδρου συγκρούονται με τα συμφέροντα της Κοινότητας, τα καθήκοντα του Προέδρου ασκεί ο Αντιπρόεδρος και αν κι αυτός βρίσκεται στην ίδια θέση, άλλος σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που ορίζεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο. Όποιος παραβαίνει αυτή τη διάταξη μπορεί να τεθεί σε αργία.

3. Αν αυτός που έχει εκλεγεί Πρόεδρος της Κοινότητας παραιτηθεί, εκπέσει, πεθάνει ή η θέση του μείνει κενή για οποιοδήποτε λόγο, ώσπου να εκλεγεί νέος Πρόεδρος τα καθήκοντα του Προέδρου ασκεί ο Αντιπρόεδρος. Αν ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, τα καθήκοντα του Προέδρου ασκεί ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, αυτός που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Αν δεν υπάρχουν σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού, τακτικοί ή αναπληρωματικοί, τα καθήκοντα του Προέδρου εκτελεί ο σύμβουλος του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού, που είχε εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνος που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση του δικαστηρίου.

Αν δεν υπάρχουν σύμβουλοι του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού, καλούνται να ασκήσουν τα καθήκοντα του Προέδρου σύμβουλοι από τους λοιπούς συνδυασμούς με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης και με τη σειρά που έχουν ανακηρυχθεί από το αρμόδιο δικαστήριο.

Αν δεν υπάρχουν σύμβουλοι ούτε των επιλαχόντων συνδυασμών ή έχει δηλωθεί μόνο ένας συνδυασμός, τα καθήκοντα του Προέδρου εκτελεί ένας υπάλληλος της κοινότητας ή ένας δημόσιος υπάλληλος που ορίζεται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

Ο υπάλληλος αυτός ασκεί τις αρμοδιότητες του Προέδρου μόνο για να διεκπεραιώνει τρέχουσες υπηρεσιακές υποθέσεις και να αντιμετωπίζει κατεπείγοντα θέματα. Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας εκδίδει διαπιστωτική πράξη.

4. Αν ο Πρόεδρος αρνείται να εκτελέσει μία απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, το συμβούλιο με απόφασή του, αναθέτει την εκτέλεση της αποφάσεως αυτής στον Αντιπρόεδρο, και σε περίπτωση που και αυτός αρνείται, σ’ ένα σύμβουλο.

 

Ολόκληρο το Πρακτικό 5 σε αρχείο  PDF.

 

 

 

 

 

Βασίλης Κ. Αναστασόπουλος[1] Το άρθρο 18  του Νόμου 2218/1994, εμφανίζεται στην σειρά των Νόμων που αναφέρονται σε αυτές τις αποφάσεις, προς το τέλος του αρχείου.

[2] Το άρθρο 102  του Νόμου 410/95, εμφανίζεται στην σειρά των Νόμων που αναφέρονται σε αυτές τις αποφάσεις, προς το τέλος του αρχείου.

[3] Το Πρακτικό 5/1998 από το σημείο αυτό και μέχρι το τέλος του, έχει διαφορετικό γραφικό  χαρακτήρα, φανερώνει δηλαδή την αντικατάσταση του γραμματέα με κάποιον άλλον.

Αναζήτηση

Online Επισκέπτες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 19 επισκέπτες και κανένα μέλος

Το Ψάρι στο Facebook