Πρακτικό 1929

4 Ιουνίου 1929 - Πράξις 33η

Εν Ψάρι τη 4η Ιουνίου 1929, ημέραν της εβδομάδος Τρίτην και ώραν 8ην μετά μεσημβρίαν, συνελθόν το Κοινοτικό Συμβούλιο δι’ εκτάκτου προσκλήσεως του κ. Προέδρου παρά τω Κοινοτικώ Καταστήματι δια την συζήτησιν και εξακρίβωσιν εκμεταλευτικών μέσων της Κοινότητος επί πλαστότητι, ο Πρόεδρος εισηγήθη τα εξής:

     Κοι Σύμβουλοι: λαβών υπ’ όψιν την υπ’ αριθμόν 1928 …………. ημίν αλληλογραφίαν παρά ….. γραφείου εκκαθαρίσεως …..Μεραρχίας περί αποδοχών ενταύθα Δημοδιδασκάλου Χρίστου Δάρα δι’ αποζημίωσιν δια την καταγραφήν των κτηνών κ.λ.π. της Κοινότητος μας, διακρίνω πολλά πλαστά (έγγραφα;) και ερωτώ.

     Ερώτηςσις προς Ιωάννη Αθ. Καλκανά: Κ. Ιωάννη Καλκανά, υπογράφων αναφοράς ως πρώην Πρόεδρος της Κοινότητος μας, εις διαφόρους αναφοράς και έγγραφα, γνωρίζητε την υπογραφήν σας, εάν ίδητε ταύτην εις αλληλογραφίαν τινά;

Την γνωρίζω.

Ερώτησις γενική των Κοινοτικών Συμβούλων

     Κοι Σύμβουλοι, από της εποχής της συστάσεως της Κοινότητος μας, εξηπηρετούντες ως Πρόεδροι και Σύμβουλοι την Κοινότητα, πόσας σφραγίδας έχομεν, ή είχαμεν, μία ή περισσοτέρας;

     Εάν σας υποδείξω τύποις σφραγίδων τινών, δύνασθαι να γνωρίσητε τον τύπον της σφραγίδος της Κοινότητος μας; Ο Πρόεδρος εκθέτει την αλληλογραφίαν ταύτην προς εξέτασιν παρά των Κοινοτικών Συμβούλων.

Το Κοινοτικόν Συμβούλιον εξετάσαν τα ανωτέρω καλώς αποφαίνεται.

Απόκρισις Ιωάννου Αθ. Καλκανά

     Εξετάσας κ. Πρόεδρε και κ. Σύμβουλοι τας επί των καταστάσεων αποδοχών προς αποζημίωσιν στην καταγραφήν κτηνών, του ενταύθα Δημοδιδασκάλου Χρίστου Δάρα, γνωρίζω ταύτην πολύ καλά, ότι δεν είναι αι υπογραφαί ιδικαί μου, αλλά πλασταί, ως και η επί της υπογραφής τεθιμένη σφαγίς, επίσης πλαστή και ταύτη η σφραγίς.

Απόκρισις γενική Κοινοτικών Συμβούλων

     Από της συστάσεως της Κοινότητος μας, γνωρίζωμεν και βεβαιούμεν ότι η Κοινότης έχει μίαν και μόνον σφραγίδα με τον τύπον Κοινότης Ψάρι Ηραίας και εις τω μέσω ταύτης, εγγράφεται Ελληνική Δημοκρατία, ήτις εμφαίνεται επί της αλληλογραφίας εις βεβαίωσιν του πρώην Προέδρου (περί συντάξεως των μητρώων κτηνών της Κοινότητος κ.λ.π.)

     Εξετασθείσας την εν λόγω καταστάσεως αποζημιώσεως τω δικαιούχω, γνωρίζωμεν ότι η αυτών σφραγίς τυγχάνει έχων κ Κοινότητα μας, αλλά η πλαστή δια τας εξής δεοντολογίας; Κατά πρώτον το μελάνι του ταμπόν μας διαφέρει πολύ, διότι η αυτών πλαστή τυγχάνει μαύρη, αλλά της ιδικής μας μέλαινα. 2) Η εν λόγω πλαστή σφραγίς τυγχάνει μεγαλυτέρου μεγέθους της ιδικής μας, ως εμφαίνεται εις των οφθαλμών μας και δια ……………. ταύτης ……… ασφαλών μέτρων. 3) Η εν λόγω σφραγίς διακρίνεται τρίγωνη ότι εις το μέσον ταύτης έχει τύπον ……………. και ως εκ τούτου ………τυγχάνει δυνατόν παλαιού συστήματος…………….να έχει αύτη κατασκευασθεί προτού της μετατροπής του πολιτικού ………..εις Ελληνικήν Δημοκρατίαν.

Τα ανωτέρω αναγνωσθέντα ως καλώς έχοντα βεβαιούμεν την εν λόγω πράξιν και υπογράφομεν ταύτην …………………ενέργειαν

 

Ο Πρόεδρος                           Τα Μέλη

 Ν. Δ. Κουσιουρής              Δ. Κ. Αναστασόπουλος                                            

                                              Ιωάννης Αθ. Καλκανάς

                                              Γ. Θ. Κωνσταντόπουλος

 

============= 

Σημείωση: πολύ δυσανάγνωστο πρακτικό, ακολούθησα στο μέτρο του δυνατού πιστή αντιγραφή.

 

 

 

 

 

Βασίλης Κ. Αναστασόπουλος