Οικονομική ενίσχυση Ψαραίων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Πράξις 34

Το Κοινοτ. Συμβούλιον της Κοινότητος Ψάρι δήμου Ηραίας της επαρχίας Γορτυνίας συνελθόν σήμερον την 16 Ιουνίου 1929 εις έκτακτον συνεδρίασιν εις ήν παρέστησαν οι Κοινοτ. Σύμβουλοι κ.κ. και ακούσαν μετά προσοχής τώ προέδρω αυτών διετραγοδήσαντες με την οικονομικήν  δυσπραγίαν των ιερών ναών του Παναγίου τάφου, ήν επεδίνωσεν εσχάτως ο καταστρεπτικός σεισμός την Απριλίου 1927, ού πολλάς υπέστη καταστροφάς το Πατριαρχείον και διερράγησαν τελείως και των ιερών μονών έν αίς μέχρι θεμελίων σχεδόν κατέρρευσεν η περικαλλής παρά τον Ιωάννην μονήν του προδρόμου, προς δε κατέπησαν ο Παμμέγιστος Τρούλλος των ναών της αναστάσεως, υφ’ ών διεξάγεται το άγιον και ιερόν κανδήλιον το περικλείον τον τάφον του θεανθρώπου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και λαβών υπ’ όψιν ότι η ημετέρα Ορθόδοξος Κοινότης δεν θέλει να στερηθή τις τιμές συμμετοχής προς επανόρθωσιν των ευσεβών προσκυνημάτων της αγίας γης και ιδέας προς αναστήλωσιν των ναών της αναστάσεως.

ψηφίζει

1.         να αναγραφώσιν εις τον νέον προϋπολογισμόν 1929 – 1930 και να διατεθώσιν αμέσως έκ των Κοινοτικών Ταμείων δρχ. είκοσι πέντε (25). Υπέρ της αναστηλώσεως τώ ειρημένω τρούλλω.

2.         Να διαβιβασθώσιν εις την ακοίμητον φρουρόν των χρηστιανικών και εθνικών μας κημηλείων αγιωταφικήν αδελφότητα τα βαθύτατα σεβάσματα των κατοίκων της Κοινότητος.

3.         Να παρακληθή ο κ. Πρόεδρος όπως με την επίδοσιν του οικείου εντάλματος μας παραδώση το άνω ποσόν, όπου δε, διαβιβάζων |άμα| αρμοδίως και το παρόν με την Α μακαριώτητα τον πατριάρχην Ιεροσολήμων και πάσης Παλαιστίνης κ. Δαμιανόν, ούτινος εξαιτείται τας ευλογίας.

Εγένετο το παρόν και υπογράφεται.

Έν Ψάρι τη 16 Ιουνίου 1930.

Ο Πρόεδρος                                     Τα μέλη                     ο γραμματεύς

Ν.Δ. Κουσιουρής                       Ίω. Αθ. Καλκανάς         Δ.Ν. Κουσιουρής

                                                   Κ.Δ. Αναστασόπουλος

                                                   Ι.Α. Γκιώνης

 

 

 

 

 

 

Βασίλης Κ. Αναστασόπουλος – Μάρθα Αθ. Ισαακίδη
(από το υπό δημοσίευση βιβλίο «Ψάρι Ηραίας Αρκαδίας - Πηγές γραπτές & επί του εδάφους»)